Ετικέτες

, ,

«Έτει 6910, ινδικτιώνος 1, μήνι Ιανουαρίω, από δε Χριστού 1402, την ημέρα των αγίων Θεοφανίων, εξερχομένων των χριστιανών το πρωί μετά λιτανείας, και τελεσάντων τον αγιασμόν κατά το σύνηθες εις του Λειβαδιώτη, είτα εισερχομένων εντός της πόλεως, εξαίφνης εχάλασε το μετάρσιον το έμπροσθεν του γουλά, επί του οποίου ήσαν πολλαί αρχόντισσαι, και έπεσεν η αυθεντοπούλα κυρία Μανδελίνα, μετ’ αυτής και η Καυσοκαβάδαινα, και τω θανάτω περεδόθησαν, και ετέρα γυνή, ήτις εσώθη, αι οποίαι έβλεπον ενάντια τον αγιασμόν.

Εκρεμάσθη δε και το παιδίον του Ζιρίδου εως μισήν ώραν, κρεμάμενον δε βλέποντες αυτό ο λαός, έκραζον μετά φόβου και τρόμου πολλού το κύριε ελέησον, έως ού εσώθη».

 

Αναγράφεται στο «Χρονικό των Ιωαννίνων» ως πρόσθετο σημείωμα.

Advertisements